Інститут громадянського суспільства

Iнститут громадянського суспiльства
Програма "Знайте свої права i умiйте їх захищати"
Права особи при затриманнi, арештi, обшуку...

 

  Дорогi друзi!
Якщо ви взяли в руки це видання, спробуйте його прочитати. Звичайно найкраще аби вам ця iнформацiя нiколи не знадобилася. Але у життi бувають ситуацiї, якi i в страшному снi не снилися. Аби хоча б частково бути готовим до не зовсiм приємних контактiв з правоохоронними органами ми i пiдготували цей iнформацiйний матерiал. Звичайно дане видання не може замiнити собою основнi законодавчi акти України, що регулюють питання затримання, арешту, обшуку особи, тощо. Мета, яку автори хотiли досягти - це збiльшення поiнформованостi кожного, хто може потрапити у ситуацiї, аналогiчнi описаним.
Дане видання стало можливим за пiдтримки мiжнародного фонду "Євразiя" за кошти наданi Агенством мiжнародного розвитку США.
Позицiя авторiв може не спiвпадати з позицiєю фонду та Агенства.

1. Конституцiя України i особистi права людини.
Якщо ви читали Конституцiю України, аби тiльки збираєтесь це зробити варто пам"ятати два головних моменти:
"норми Конституцiї є нормами прямої дiї. Звернення до суду для захисту конституцiйних прав i свобод людини безпосередньо на пiдставi Конституцiї України гарантується." (Стаття 8, ч. 3 Конституцiї.) Тобто всi права i свободи, гарантованi цiєю конституцiєю пiдлягають судовому захисту навiть у тому разi, коли законодавство встановлює iнший порядок оскарження рiшень i дiй влади якi порушують права i свободи особи.
"протягом п"яти рокiв пiсля набуття чинностi Конституцiї зберiгається iснуючий порядок арешту, тримання пiд вартою i затримання осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину, а також порядок проведення огляду та обшуку житла або iншого володiння особи". (Ч.13 роздiлу 15 Конституцiї, Перехiднi положення.) Ця норма Перехiдних положень Конституцiї не дозволяє застосовувати конституцiйнi норми, що регулюють порядок затримання, арешту, обшуку та огляду уже сьогоднi. Тобто нинiшнiй порядок буде застосовуватись принаймi до 2001 року.
Проте конституцiйнi норми також знати не завадить.
Якi найважливiшi конституцiйнi норми, що захищають особистi права людини варто знати?
Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканнiсть.
Нiхто не може бути заарештований або триматися пiд вартою iнакше як за вмотивованим рiшенням суду i тiльки на пiдставах та в порядку, встановлених законом.
У разi нагальної необхiдностi запобiгти злочиновi чи його перепинити уповноваженi на те законом органи можуть застосовувати тримання особи пiд вартою як тимчасовий запобiжний захiд, обгрунтованiсть якого протягом 72 годин має бути перевiрена судом. Затримана особа негайно звiльняється, якщо протягом 72 годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рiшення суду про тримання пiд вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невiдкладно повiдомлено про мотиви арешту чи затримання, роз"яснено його права та надано можливiсть з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.
Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в судi своє затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повiдомлено родичiв заарештованого чи затриманого.(ст.29 Конституцiї)
Кожному гарантується недоторканнiсть житла.
Не допускається проникнення до житла чи до iншого володiння особи, проведення в них огляду чи обшуку iнакше як за вмотивованим рiшенням суду.(ст.30 Конституцiї)
Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та iншої кореспонденцiї.
Винятки можуть бути встановленi лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобiгти злочиновi чи з"ясувати iстину пiд час розслiдування кримiнальної справи, якщо iншими способами одержати iнформаiцю неможливо.(ст.31 Конституцiї)
2. Особистi права людини i українське законодавство.
Пам "ятайте! Лише Кримiнально-процесуальний кодекс України(КпкУ) встановлює порядок затримання, арешту людини, визначає правовi рамки обшуку, огляду примiщення, виїмки кореспонденцiї, тощо.
Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення(КУап) встановлює порядок адмiнiстративного затримання чи огляду особи що скоїла адмiнстративний проступок чи правопорушення.
Нiхто не має права порушувати цi норми. А у разi порушення, виннi у цьому можуть бути притягнутi до вiдповiдальностi, аж до кримiнальної.
Недоторканнiсть особи.
Якщо за вами прийшли , пам"ятайте : Нiхто не може бути заарештований iнакше як на пiдставi     судового рiшення або з санкцiї прокурора.    Прокурор повинен негайно звiльнити кожного, хто незаконно    позбавлений волi або утримується пiд вартою понад строк, передбачений законом чи судовим вироком.(Ст.14 КпкУ)
Якщо ви зiткнулися з працiвниками правоохоронних органiв у ситуацiях, якi описанi у цьому виданнi не забутьте поприсити їх пред"явити свої документи та документи, що дають право на затримання, арешт, обшук. Запишiть чи запам"ятайте їх прiзвища,звання чи посади. Можливо це вам стане в пригодi.   
Порядок затримання(ст.106 КпкУ)
За яких пiдстав може бути затримано особу?
Пам"ятайте! Ваше затримання може вiдбутися лише за певних умов, коли для цього є пiдстави передбаченi законодавством.
Затриманою може бути :
особа, що скоїла правопорушення, за яке передбачена адмiнiстративна вiдповiдальнiсть i обов"язковiсть складання протоколу, а для складання про це протоколу у правопорушника немає посвiдчення особи i немає свiдкiв, якi могли б повiдомити про нього необхiднi данi;
особа, з метою припинення адмiнстративного правопорушення, коли вичерпано всi iншi заходи впливу ;
особа, пiдозрювана у вчиненнi злочину, за який може бути призначено покарання у виглядi позбавлення волi, може бути затримана лише при наявностi однiєї з таких пiдстав:
1)коли цю особу застали при вчиненнi злочину або безпосередньо пiсля його вчинення;
2)коли очевидцi, в тому числi й потерпiлi, прямо вкажуть на дану особу, що саме вона вчинила злочин;
3)коли на пiдозрюваному або на його одягу, при ньому або в його житлi буде виявлено явнi слiди злочину.
При наявностi iнших даних, що дають пiдстави пiдозрювати особу у вчиненнi злочину, її може бути затримано лише в тому разi, коли ця особа намагалася втекти, або коли вона не має постiйного мiсця проживання, або коли не встановлено особи пiдозрюваного.
Якщо уже так сталося, що вас затримали, знайте:
Адмiнстративне затримання не може тривати бiльше як три години.
Осiб, якi вчинили дрiбне хулiганство, злiсну непокору законному розпорядженню або вимозi працiвника мiлiцiї, народного дружинника, а також вiйськовослужбовця чи образу їх, публiчнi заклики до невиконання вимог працiвника мiлiцiї, може бути затримано до розгляду справи народним суддею або начальником (заступником начальника) органу внутрiшнiх справ. На прохання затриманого, про факт i мiсце затримання повiдомляються родичi, адмiнiстрацiя за мiсцем роботи або навчання.
При затриманнi по пiдозрi у скоєннi злочину :
перше - вам мають роз"яснити вашi права у тому числi про право не свiдчити проти себе чи своїх рiдних, а також право мати захисника i зустрiч з ним до першого допиту i скласти про це протокол;
друге - має бути складено вiдповiдно протокол про ваше затримання як особи, пiдозрюваної у вчиненнi злочину iз зазначенням пiдстав, мотивiв, дня, години, року, мiсяця, мiсця затримання, пояснень затриманого, а також часу складання протоколу про роз'яснення пiдозрюваному своїх прав:
третє - протягом двадцяти чотирьох годин, орган дiзнання, що виконав затримання, має зробити письмове повiдомлення прокурору, а також на вимогу прокурора подати матерiали, що стали пiдставою для затримання.
Протокол про роз"яснення прав затриманого, а також протокол затримання пiдписується особою, яка його склала, i затриманим.
Протягом сорока восьми годин з моменту одержання повiдомлення про здiйснене затримання прокурор зобов'язаний дати санкцiю на взяття пiд варту або звiльнити затриманого.
Про арешт пiдозрюваного або обвинуваченого i його мiсце перебування слiдчий зобов'язаний повiдомити його дружину або iншого родича, а також сповiстити за мiсцем його роботи.(ст.161)
Побачення родичiв або iнших осiб з заарештованим може дозволити особа або орган, якi провадять справу. Тривалiсть побачення встановляється вiд однiєї до двох годин. Побачення може бути дозволено, як правило, не бiльше одного разу на мiсяць.(ст.162)
Пiдозрюваний чи обвинувачений?
Якщо вас затримали, варто спробувати зрозумiти ваш статус. Для цього варто знати:
Пiдозрюваний (Ст. 43-1 КпкУ).
Пiдозрюваним визнається:   
1)особа, затримана по пiдозрiнню у вчиненнi злочину;    
2)особа, до якої застосовано запобiжний захiд до винесення    постанови про притягнення її як обвинуваченого.
Пiдозрюваний має право:
знати, в чому вiн пiдозрюється;   
давати показання або вiдмовитися давати показання i вiдповiдати на    запитання; мати захисника i побачення з ним до першого допиту;   
подавати докази; заявляти клопотання i вiдводи;
вимагати перевiрки    прокурором правомiрностi затримання;
подавати скарги на дiї i    рiшення особи, яка провадить оперативно-розшуковi дiї та дiзнання,     слiдчого i прокурора.   
Про роз'яснення прав пiдозрюваному зазначається в протоколi    затримання або постановi про застосування запобiжного заходу.
Обвинуваченим є особа, щодо якої в установленому КпкУ    порядку винесена постанова про притягнення як обвинуваченого.   
Обвинувачений має право:
знати, в чому його обвинувачують;   
давати показання з пред'явленого йому обвинувачення або вiдмовитися давати показання i вiдповiдати на запитання;
мати    захисника i побачення з ним до першого допиту;
подавати докази;   
заявляти клопотання;
ознайомлюватися пiсля закiнчення попереднього слiдства або дiзнання з усiма матерiалами справи;
брати участь у судовому розглядi в судi першої iнстанцiї; заявляти вiдводи;
подавати скарги на дiї i рiшення особи, яка провадить дiзнання,    слiдчого, прокурора, суддi та суду.   
Пiсля вiддання до суду обвинувачений називається пiдсудним.   
Пiдсудний має право на останнє слово.   
Коли до участi у справi допускається захисник?
Варто запам"ятати, що захисник допускається до участi у справi з моменту пред"явлення обвинувачення(це досить пiзно!), а у разi затримання особи, пiдозрюваної у вчиненнi злочину, або застосування запобiжного заходу у виглядi взяття пiд варту - з моменту затримання, або постанови про застосування запобiжного заходу, але не пiзнiше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.
Вимагайте захисника зразу пiсля вашого затримання. Пам"ятайте, що якщо вас затримали, ви маєте можливiсть досить довго спiлкуватись з мешканцями iзолятора тимчасового ув"язнення, а це не йде на користь вашому здоров"ю. Краще свiй захист будувати разом iз професiйним адвокатом.
Що потрiбно знати про допит?
Допит пiдозрюваного
Якщо пiдозрюваний був затриманий або до нього було обрано запобiжний захiд у виглядi взяття пiд варту, його допит проводиться негайно, а при неможливостi негайного допиту - не пiзнiше двадцяти чотирьох годин пiсля затримання.
При допитi такого пiдозрюваного присутнiсть захисника є обов'язковою, за винятком випадкiв, якщо пiдозрюваний вiдмовився вiд захисника.
Перед допитом пiдозрюваному має бути роз'яснено його права, а також повiдомлено, у вчиненнi якого злочину вiн пiдозрюється, про що робиться вiдмiтка в протоколi його допиту.
Допит та технiчнi засоби
При допитi пiдозрюваного, обвинуваченого, свiдка i потерпiлого, очнiй ставцi, пред'явленнi     для впiзнання, вiдтвореннi обстановки i обставин подiї та при проведеннi iнших слiдчих дiй пiд час попереднього розслiдування, а також при розглядi справи в судi може застосовуватися звукозапис.   
Увага! При проведеннi слiдчих дiй з застосуванням звукозапису про це повiдомляються всi учасники слiдчої дiї до її початку. Фонограма повинна мiстити вiдомостi, якi передбаченi для протоколу слiдчої дiї та вiдбивати весь хiд слiдчої дiї.
Повторення спецiально    для звукозапису будь-якої частини слiдчої дiї в ходi її проведення     не дозволяється.   
Перед закiнченням слiдчої дiї звукозапис повнiстю     вiдтворюється учасникам цiєї дiї. Висловленi ними зауваження i доповнення до звукозапису заносяться на фонограму.     Протокол слiдчої дiї, проведеної з застосуванням звукозапису, складається з додержанням правил КпкУ. В протоколi повинно бути також зазначено про застосування звукозапису i     повiдомлення про це учасникiв слiдчої дiї, про технiчнi засоби та умови звукозапису, про вiдтворення звукозапису учасникам слiдчої    дiї та їх заяви з приводу застосування звукозапису.(ст.85-1)
Недоторканнiсть житла, охорона особистого життя громадян, таємницi листування, телефонних розмов i телеграфних повiдомлень
Громадянам гарантується недоторканнiсть житла. Нiхто не має    права без законної пiдстави увiйти в житло проти волi осiб, якi проживають в ньому.
Особисте життя громадян, таємниця листування, телефонних розмов i телеграфних повiдомлень охороняються законом.
Це загальне правило, як завжди має не зовсiм приємнi винятки. Закон передбачає умови, коли недоторканнiсть може бути порушена. Але таке порушення має бути ЗАКОННИМ. Власне КпкУ i визначає законнi межi порушення недоторканностi.
Обшук, виїмка, огляд примiщення у громадян, накладення арешту    на кореспонденцiю i виїмка її в поштово-телеграфних установах можуть провадитись тiльки на пiдставах i в порядку, встановлених КпкУ.(ст.14-1)
Обшук
Якi пiдстави можуть бути для проведення обшуку?
Закон передбачає виключний перелiк пiдстав для проведення обшуку, а саме:
обшук проводиться в тих випадках, коли слiдчий має достатнi данi вважати, що знаряддя злочину, речi й цiнностi, здобутi злочинним шляхом, а також iншi предмети i документи, якi мають значення для встановлення iстини в справi, захованi в певному примiщеннi або мiсцi чи в якої-небудь особи.
коли є достатнi данi про те, що в певному примiщеннi або мiсцi переховується злочинець.
УВАГА! Обшук проводиться за постановою слiдчого i тiльки з санкцiї прокурора або його заступника.
У невiдкладних випадках обшук може бути зроблений без санкцiї прокурора, але з наступним повiдомленням прокурора в добовий строк про зроблений обшук та його результати.(ст.177)
Тут варто розумiти, що крiм обшуку може бути бути особистий осгляд та огляд речей. Такий огляд проводиться уповноваженою на те особою у чiтко визначених законодавством випадках, наприклад: при посадцi у лiтак, при проходженнi митних формальностей, тощо. Особистому огляду може бути пiддано особу при адмiнiстративному арештi. У разi проведення адмiнстративного огляду у зв"язку iз скоєнням адмiнiстративного правопорушення про це складається протокол, або вноситься вiдповiдний запис до протоколу про адмiнпорушення.
Виїмка
Виїмка проводиться в тих випадках, коли слiдчий має точнi данi, що предмети чи документи, якi мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному мiсцi.
Виїмка проводиться за постановою слiдчого.(ст. 178)
Посадовi особи i громадяни не мають права вiдмовлятися пред'явити або видати документи чи їх копiї або iншi предмети, якi вимагає слiдчий пiд час обшуку i виїмки.(ст. 179)
Особливi вимоги до проведення обшуку , виїмки, огляду.
Обшуки i виїмки, крiм невiдкладних випадкiв, повиннi провадитись удень.(ст.180)
При провадженнi обшуку, виїмки, огляду, пред'явленнi осiб i предметiв для впiзнання, вiдтвореннi обстановки i обставин подiї, опису майна обов'язкова присутнiсть не менше двох понятих.
Як понятi запрошуються особи, не заiнтересованi в справi.
Понятими не можуть бути потерпiлий, родичi пiдозрюваного, обвинуваченого i потерпiлого, працiвники органiв дiзнання i попереднього слiдства.
Понятi, присутнi при провадженнi зазначених вище слiдчих дiй, засвiдчують своїми пiдписами вiдповiднiсть записiв у протоколi виконаним дiям.
Зауваження понятого з приводу проведених слiдчих дiй пiдлягають обов'язковому занесенню до протоколу.
Обшук i виїмка провадяться в присутностi двох понятих i особи, яка займає дане примiщення, а при вiдсутностi її - представника житлово-експлуатацiйної органiзацiї або мiсцевої Ради народних депутатiв.
Обшук i виїмка в примiщеннях, що їх займають пiдприємства, установи i органiзацiї, провадяться в присутностi їх представникiв.
Пiд час обшуку по можливостi повинна бути забезпечена присутнiсть обшукуваного або повнолiтнього члена його родини, а при необхiдностi - також i потерпiлого.
Обшукуваним, понятим i вiдповiдним представникам повинно бути роз'яснено їх право бути присутнiми при всiх дiях слiдчого i робити заяви з приводу цих дiй; цi заяви пiдлягають занесенню до протоколу. (ст. 181)
При проведеннi    огляду, обшуку, вiдтвореннi обстановки i обставин подiї , при проведеннi iнших слiдчих дiй можуть застосовуватися кiнозйомка, вiдеозапис.     Учасники слiдчої дiї повiдомляються про застосування    кiнозйомки, вiдеозапису до початку цiєї дiї.
Пiсля зйомки, запису та виготовлення кiнострiчки, вiдеострiчки вони демонструються всiм     учасникам слiдчої дiї, про що складається окремий протокол.    (ст.85-2)
Порядок проведення обшуку i виїмки
Перед обшуком або виїмкою слiдчий пред'являє постанову особам, що займають примiщення, або представниковi пiдприємства, установи чи органiзацiї, де проводиться обшук або виїмка, i пропонує їм видати зазначенi в постановi предмети або документи, а також вказати мiсце, де переховується злочинець. У разi вiдмови виконати його вимоги слiдчий проводить обшук або виїмку в примусовому порядку.
Якщо особи, якi займають примiщення, вiдсутнi, постанова про проведення обшуку або виїмки пред'являється представниковi житлово-експлуатацiйної органiзацiї або мiсцевої Ради народних депутатiв i обшук або виїмка проводиться в їх присутностi.
Проводячи обшук, слiдчий має право розкривати замкненi примiщення i сховища, якщо володiлець вiдмовляється їх вiдкрити.
При цьому слiдчий повинен уникати не викликаних необхiднiстю пошкоджень дверей, замкiв та iнших предметiв.
Слiдчий має право заборонити особам, що перебувають у примiщеннi пiд час обшуку або виїмки, а також особам, якi пiд час обшуку або виїмки увiйшли в це примiщення, виходити з примiщення i зноситись один з одним або з iншими особами до закiнчення обшуку чи виїмки.
В необхiдних випадках слiдчий вправi залучати до участi в проведеннi обшуку працiвникiв органiв внутрiшнiх справ та вiдповiдних спецiалiстiв.(ст.183)
Обшук особи(ст.184)
Без винесення постанови обшук особи можна проводити при затриманнi її чи ув'язненнi пiд варту або при наявностi достатнiх пiдстав вважати, що, перебуваючи в примiщеннi чи iншому мiсцi, де проводиться обшук або виїмка, вона ховає при собi предмети чи документи, якi мають значення для справи.
ПАМ"ЯТАЙТЕ! Обшук особи може проводити тiльки особа тiєї самої статi, що й обшукуваний, в присутностi понятих тiєї ж статi.
Пiд час обшуку або виїмки слiдчий повинен вживати заходiв до того, щоб не були розголошенi виявленi при цьому обставини особистого життя обшукуваного та iнших осiб, якi проживають або тимчасово перебувають у цьому примiщеннi. (ст.185)
Вилучення предметiв i документiв(ст.186)
При обшуку або виїмцi можуть бути вилученi лише предмети i документи, якi мають значення для справи, а також цiнностi i майно обвинуваченого або пiдозрюваного з метою забезпечення цивiльного позову або можливої конфiскацiї майна. Предмети i документи, якi вилученi законом з обiгу, пiдлягають вилученню незалежно вiд їх вiдношення до справи.
Всi документи i предмети, якi пiдлягають вилученню, слiдчий повинен пред'явити понятим та iншим присутнiм особам i перелiчити в протоколi обшуку або виїмки чи в доданому до нього опису з зазначенням їх назви, кiлькостi, мiри, ваги, матерiалу, з якого вони виготовленi, та iндивiдуальних ознак. У необхiдних випадках вилученi предмети i документи повиннi бути на мiсцi обшуку або виїмки упакованi i опечатанi.
УВАГА! Уважно простежте за виконанням цього правила. Адже саме чiтка фiксацiя вилучених речей чи документiв дають вам пiдстави вважати, що вони не пропадуть i не будуть використанi проти вас у довiльному тлумаченнi слiдчим мiсця їх знаходження i їхнього фiзичного стану.
У разi вашого затримання за здiйснення адмiнстративного правопорушення, речi i документи, що є знаряддям або безпосереднiм об'єктом правопорушення, виявленi пiд час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються уповноваженими на то особами. Вилученi речi i документи зберiгаються до розгляду справи про адмiнiстративне правопорушення у мiсцях, що їх визначають органи (посадовi особи), яким надано право провадити вилучення речей i документiв, а пiсля розгляду справи, залежно вiд результатiв її розгляду, їх у встановленому порядку конфiскують, або повертають володiльцевi, або знищують, а при оплатному вилученнi речей - реалiзують.
Про вилучення речей i документiв складається протокол або робиться вiдповiдний запис у протоколi про адмiнiстративне правопорушення, про огляд речей або адмiнiстративне затримання.


Що варто знати про Протокол обшуку i виїмки?(ст.188)
Про проведення обшуку або виїмки слiдчий складає протокол у двох примiрниках. В протоколi зазначаються: пiдстави для обшуку або виїмки; примiщення чи iнше мiсце, в якому було проведено обшук або виїмку; особа, у якої проведено обшук або виїмку; дiї слiдчого i результати обшуку або виїмки. Щодо кожного предмета, який пiдлягає вилученню, повинно бути зазначено, в якому саме мiсцi i при яких обставинах вiн був виявлений.
В протокол обшуку або виїмки заносяться всi заяви i зауваження присутнiх пiд час обшуку або виїмки осiб, зробленi з приводу тих чи iнших дiй слiдчого. Обидва примiрники протоколу, а також опис вилучених предметiв пiдписують слiдчий, особа, у якої проводився обшук або виїмка, та запрошенi особи, що були присутнi.
Другий примiрник протоколу обшуку або виїмки, а також другий примiрник опису вручається особi, у якої проведено обшук або виїмку, а в разi її вiдсутностi - повнолiтньому членовi її сiм'ї або представниковi житлово-експлуатацiйної органiзацiї чи мiсцевої Ради народних депутатiв.

Якщо вам не вдалося уникнути затримання, обшуку, допиту, варто спробувати зробити все, аби цi процедури пройшли якомога бiльш спокiйно i законно. Не варто конфлiктувати з працiвниками правоохоронних органiв, якi виконують слiдчi дiї, але потрiбно показати їм, що ви знаєте свої права, обiзнанi з основними процедурами проведення слiдчих дiй, переконанi у своїй правотi i хочете лише одного: дотримання законностi.
Досвiд показує, що лише неухильне дотримання норм i правил процесуального законодавства, дає кожнiй сторонi: як затриманому так i органам дiзнання i слiдства однаковi шанси для встановлення iстини.

Укладач та керiвник програми: Анатолiй Ткачук

головна сторінка

початок сторінки