Інститут громадянського суспільства

Iнститут громадянського суспiльства.
Програма "Знайте свої права та вмiйте їх захищати"
ПРАВА СПОЖИВАЧА ТА ЇХ ЗАХИСТ

  Дорогi друзi.
Пропонуємо вам чергове видання Iнституту громадянського суспiльства по програмi "Знайте свої права та вмiйте їх захищати".
На наше глибоке переконання, кожна людина в Українi має законнi права на одержання якiсних послуг, робiт, товарiв за сплаченi грошi. На жаль досить часто ми стикаємось iз проблемами, коли за нашi грошi нам пропонують зовсiм не те на що ми розраховували. Хоча закон стоїть на сторожi iнтересiв власне нас з вами - споживачiв, але нам не завжди вдається їх захистити. Ми хочемо, аби ця коротка iнформацiя допомогла вам у ваших стосунках iз продавцями, зберегла вашi нерви i вашт грошi.
Удачi вам!

Якi вимоги до маркування товарiв встановлює законодавство?
Якiсть товару, робiт, послуг. Яка вона має бути i як її проконтролювати?
Якi правила обмiну товарiв?
Термiн придатностi та гарантiйний термiн.
Що потрiбно знати про вiдповiдальнiсть виготiвника неякiсного товару?
ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВАШI ПРАВА ПОРУШЕНI?
ЯКI ОБОВ"ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ I ВИГОТIВНИКА ПО УСУНЕННI НЕДОЛIКIВ ?
Ви вирiшили звернутись до Держспоживзахисту?
Ви вирiшили звернутись безпосередньо в суд?
Список телефонiв Держспоживзахисту та його мiсцевих органiв.
НОРМАТИВНI АКТИ , ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧIВ

Ви купуєте товар, їдете громадським транспортом, вечеряєте в ресторанi, робите зачiску в перукарнi, всюду Ви хочете, аби за вашi заробленi грошi, Вам надали саме той товар, ту послугу, яка вас влаштовує.
Вам стає сумно i Ви нервуєте, коли вашi надiї не виправдовуються, товар чи послуга неякiснi, або продавець грубiян.
Пам"ятайте! Громадянин, який придбаває, замовляє, використовує чи має намiр придбати чи замовити товар ( роботи, послуги) для власних побутових потреб - є споживачем i знаходиться пiд захистом Закону України "Про захист прав споживачiв".
Якщо Ви споживач, то хто ж тодi тi, з якими Ви вступаєте в вiдносини при покупцi товару чи одержаннi послуги?
Виготiвник - пiдприємство, установа, органiзацiя, або громадянин-пiдприємець, якi виробляють товари для реалiзацiї;
Виконавець - пiдприємство, установа, органiзацiя або громадянин-пiдприємець, якi виконують роботи або надають послуги;
Продавець - пiдприємство, установа, органiзацiя або громадянин-пiдприємець, якi реалiзують товари за договором купiвлi-продажу, де договiр - усна чи письмова угода мiж споживачем i продавцем (виконавцем) про якiсть, термiни, цiну та iншi умови за якими здiйснюється купiвля-продаж , роботи та послуги.
Не панiкуйте, письмова угода - це не що iнше як квитанцiя, товарний чи касовий чек або iнший документ, що засвiдчує вашi стосунки з продавцем.
Застереження! На вiдносини по виготовленню та продажу товарiв, виконанню робiт i наданню послуг громадянином, який не є пiдприємцем, а також на випадки придбання товарiв, користування послугами громадянином лише для пiдприємницької дiяльностi або пiдприємствами, установами, органiзацiями дiя Закону "Про захист прав споживачiв" не поширюється. Не забувайте про це, купуючи товар у випадкових осiб.

Якi вимоги до маркування товарiв встановлює законодавство?
ПАМ"ЯТАЙТЕ!
Кожен товар, який Ви купуєте, повинен мати на своїй упаковцi, технiчнiй документацiї чи ярлику iнформацiю про:
назви нормативних документiв, вимогам яких повиннi вiдповiдати товари ;
перелiк основних споживчих властивостей товарiв, а щодо продуктiв харчування - склад (включаючи перелiк використаних в процесi їх виготовлення iнших продуктiв харчування i харчових добавок), калорiйнiсть, вмiст шкiдливих для здоров"я речовин порiвняно з обов"язковими вимогами нормативних документiв i протипоказання щодо застосування;
цiну та умови придбання товарiв;
дату виготовлення;
гарантiйнi зобов"язання виготiвника (виконавця);
правила та умови ефективного використання товарiв;
термiн служби (придатностi) товарiв.
Це ж правило стосується i виконання робiт чи надання послуг.
Якiсть товару, робiт, послуг. Яка вона має бути i як її проконтролювати?
Пам"ятайте! Ви маєте одержати товар, послугу чи виконану роботу лише належної якостi.
Вимагайте вiд продавця (виготiвника, виконавця), щоб якiсть товару (виконаної роботи, наданої послуги) вiдповiдала вимогам нормативних документiв, умовам договорiв, а також iнформацiї про товар (роботу, послугу), яку надає продавець (виготiвник, виконавець).
На товари, що завозяться на територiю України, повинен бути передбачений чинним законодавством документ, який пiдтверджує їх належну якiсть (дане положення стосується складної технiчної продукцiї; згадуваний документ- технiчний паспорт, в якому мають бути вказанi гарантiйнi зобов"язання i серiйний номер виробу)
Купуючи товар ви маєте право на перевiрку якостi, комплектностi, мiри, ваги та цiни товарiв, що придбаваються, демонстрацiю безпечного та правильного їх використання. На вашу вимогу у випадках сумнiву у якостi чи цiнi товару продавець зобов"язаний надати вам контрольно-вимiрювальнi прилади, документи про цiну товарiв.
При купiвлi товару вимагайте перевiрки його якостi та комплектностi у вашiй присутностi.

Якi правила обмiну товарiв?
Якщо куплений вами товар не пiдiйшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розмiром або з iнших причин не може бути використаний за призначенням ви маєте право обмiну непродовольчого товару належної якостi на аналогiчний у продавця, у якого вiн був придбаний.
Застереження! Цим правом на обмiн товару належної якостi ви можете скористатись протягом 14 днiв, не рахуючи дня купiвлi.

Термiн придатностi та гарантiйний термiн.
Товари (роботи, послуги) за звичайних умов їх використання, зберiгання i транспортування мають були безпечними для життя споживача його здоров"я , навколишнього природного середовища, а також не завдавали шкоди майну споживача.
На товари (наслiдки робiт), використання яких понад визначений термiн є небезпечним для життя, здоров"я споживача, навколишнього природного середовища або може заподiяти шкоду майну споживача, встановлюється термiн служби (термiн придатностi). Уважно прочитайте маркування на товарi!
Продаж товарiв, термiн придатностi яких минув, забороняється.

Перевiрте, чи на товар, який ви купуєте встановлено гарантiйний термiн i чи є документ, який це пiдтверджує.
Виготiвник (виконавець) забезпечує нормальну роботу (застосування, використання) товару (роботи, послуги), в тому числi комплектуючих виробiв , протягом гарантiйного термiну, встановленого законодавством, а в разi його вiдсутностi - договором.
Гарантiйний термiн має зазначатись в паспортi на товар (роботу, послугу) або на його етикетцi чи в будь-якому iншому документi. що додається до товару (роботи, послуги).
Стосовно товарiв (робiт,послуг), на якi гарантiйнi термiни не встановлено, споживач має право пред"явити продавцю (виготiвнику, виконавцю) вимоги по усуненню недолiкiв чи замiнi товару, якщо недолiки були виявленi протягом шести мiсяцiв, а стосовно нерухомого майна- не пiзнiше трьох рокiв вiд дня передачi їх споживачевi.

Технiчне обслуговування та гарантiйний ремонт товару зобов`язаний забезпечити Виготiвник.

Що потрiбно знати про вiдповiдальнiсть виготiвника неякiсного товару?
Знайте, за кожним потерпiлим вiд неякiсного товару(роботи, послуги) споживачем незалежно вiд того, перебував вiн чи не перебував в договiрних вiдносинах з виготiвником (виконавцем, продавцем) визнається право вимагати вiдшкодування заподiяної шкоди. Таке право зберiгається протягом встановленого термiну служби (термiну придатностi), а якщо такий не встановлено - протягом 10 рокiв з часу виготовлення товару (прийняття роботи, послуги).


ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВАШI ПРАВА ПОРУШЕНI?

Пам"ятайте! Вам зобов"язанi продати лише якiсний товар чи надати якiсну послугу.
При виявленнi недолiкiв чи фальсифiкацiї товару протягом гарантiйного або iнших термiнiв, установлених обов"язковими для сторiн правилами чи договором, Ви маєте ПРАВО, яким варто скористатися i
за своїм вибором ВИМАГАТИ вiд продавця або виготiвника:
безоплатного усунення недолiкiв товару або вiдшкодування витрат;
замiни на аналогiчний товар належної якостi;
вiдповiдного зменшення його купiвельної цiни;
замiни на такий же товар належної якостi;
розiрвання договору та вiдшкодування збиткiв яких ви зазнали.

ВИ маєте ПРАВО пред"явити виготiвнику вимогу про безплатне усунення недолiкiв товару i пiсля закiнчення гарантiйного термiну. Ця вимога може бути пред"явлена протягом 10 рокiв, якщо в товарi були виявленi iстотнi недолiки, допущенi з вини виготiвника.

ВИ маєте ПРАВО вiдмовитися вiд договору про виконання робiт i надання паслуг i вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо виконавець своєчасно не приступає до виконання договору або виконує роботу так повiльно, що закiнчити її у визначений термiн стає неможливим.
Якщо виконавець вiдступив вiд умов договору , що призвело до погiршення виконаної роботи (послуги) , або допустив iншi недолiки у виконанiй роботi (послузi) , ВИ маєте право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недолiкiв у вiдповiдний термiн чи вiдшкодування витрат , яких зазнали при усуненнї своїми засобами недолiкiв роботи, або вiдповiдного зменшення винагороди за роботу (послугу). Це право розповсюджується i на побутовi прослуги, якi надаються комунальними службами.
За наявностi у роботах (послугах) iстотних вiдступiв вiд умов договору або iнших iстотних недолiкiв ВИ маєте право вимагати розiрвання договору та вiдшкодування збиткiв .

ЯКI ОБОВ"ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ I ВИГОТIВНИКА ПО УСУНЕННI НЕДОЛIКIВ ?

Продавець, виготiвник (пiдприємство, що виконує їх функцiї) зобов"язанi прийняти товар неналежної якостi у споживача i задовольнити його вимоги.
За наявностi товару вимога про його замiну пiдлягає негайному задоволенню, а в разi необхiдностi перевiрки якостi- протягом 14 днiв або за домовленiстю сторiн.
У разi вiдсутностi товару вимога споживача про його замiну пiдлягає задоволенню у двомiсячний термiн з часу вiдповiдної заяви.
Якщо Ви пред"явили вимогу про безоплатне усунення недолiкiв товару вони повиннi бути усунутi протягом 14 днiв або за згодою сторiн в iнший термiн.
За кожний день затримки виконаня вимоги про надання аналогiчного товару та за кожний день затримки усунення недолiкiв понад установлений термiн (14 днiв) Вам повинна виплачуватись неустойка в розмiрi одного вiдсотка вартостi товару.

Якщо ж ВИ придбали продовольчi товари неналежної якостi, продавець зобов"язаний замiнити їх на якiснi товари або повернути Вам сплаченi грошi, якщо вказанi недолiки виявленi у межах термiну придатностi.

Застереження! Вимоги споживача не пiдлягають задоволенню. якщо продавець, виготiвник (пiдприємство, що виконує їх функцiї ) доведуть. що недолiки товару виникли внаслiдок порушення споживачем правил користування товаром або його зберiгання.

Якщо ВИ повернули куплений товар продавцю чи виконавцю, ЗНАЙТЕ, Виконавець зобов"язаний протягом мiсяця вiдшкодувати ВАМ збитки, що виникли у зв"язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речi, прийнятою ним для виконання робiт або надання послуг. Виконавець не звiльняється вiд вiдповiдальностi, якщо рiвень його наукових i технiчних знань не дав змоги виявити особливi властивостi речi, прийнятої ним вiд споживача для виконання робiт або надання послуг.


ЯКЩО ПРОДАВЕЦЬ (ВИГОТIВНИК, ВИКОНАВЕЦЬ) ПОРУШИВ ВАШI ПРАВА I НЕ ВИКОНУЄ ВИМОГИ ПО УСУНЕННЮ НЕДОЛIКIВ ВИ МОЖЕТЕ В ЗАЛЕЖНОСТI ВIД СИТУАЦIЇ ЗВЕРНУТИСЬ:
або    або   
до Державного Комiтету у справах захисту прав споживачiв та його мiсцевих вiддiлень     безпосередньо до суду   
до Ради народних депутатiв, її виконавчих органiв     в мiсцеву державну адмiнiстрацiю    
в Державний комiтет України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї та його територiальнi органи    до органiв i установ державного санiтарного нагляду України   
в iншi органи державної виконавчої влади, на якi покладено контроль за якiстю i безпекою товарiв (робiт, послуг), призначених для споживачiв    в Антимонопольний комiтет України чи його територiальне вiддiлення   
Звичайно, найпростiше звернутись до органу держспоживзахисту. Саме там ви можете одержати допомогу чи принаймi консультацiю, щодо того як дiяти далi по захисту ваших прав.

Ви вирiшили звернутись до Держспоживзахисту?
Мiсцевими органами Держспоживзахисту є обласнi, Київське, Севастопольське мiське управлiння у справах захисту прав споживачiв, що входять до складу обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
Ви можете написати скаргу, заяву чи пропозицiю, або звернутись в уснiй формi (тодi звернення повинно бути записаним посадовою особою на особистому прийомi).
Згаданi управлiння мають право розглядати скарги, заяви i пропозицiї громадян з питань захисту прав споживачiв i вживати необхiдних заходiв для їхнього розв"язання; консультувати споживачiв з питань законодавства про захист прав споживачiв та подавати до суду позови про захист прав споживачiв.
Аби Ваше звернення розглянули, воно повинно вiдповiдати таким вимогам:
- звернення повинно бути заадресованим (чи органу державної влади, чи посадовiй особi);
- у зверненнi має бути зазначено Ваше прiзвище, iм"я, по-батьковi, мiсце проживання , викладено суть питання, зауваження, пропозицiї, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
- звернення може бути подано як окремою особою (iндивiдуальне), так i групою осiб (колективне).
- письмове зверненння повинно бути пiдписане заявником(заявниками) iз зазначенням дати.

Ви вирiшили звернутись безпосередньо в суд?
Ви можете подати позов до суду за вибором: або за мiсцем Вашого проживання, або за мiсцем знаходження вiдповiдача, або за мiсцем заподiяння шкоди, або за мiсцем виконання договору.
В даному випадку Ви звiльняєтесь вiд сплати державного мита.
Заяви про захист прав споживачiв мають повнiстю вiдповiдати вимогам ст.137 ЦПК щодо форми i змiсту позовної заяви, зокрема, мiстити вiдомостi: про те, яке право споживача порушено; коли i в чому це виявилось; про способи захисту, якi належить вжити суду; про розмiр сум, щодо яких заявлено вимоги, з вiдповiдними розрахунками i обгрунтуваннями; про докази, що пiдтверджують позов. До заяви повиннi бути доданi необхiднi документи - залежно вiд заявлених вимог ( наприклад, договiр, квитанцiя-замовлення, чек, транспортна чи iнша накладна...).
Розгляд питань щодо захисту прав споживачiв вiдбувається у звичайному порядку.


Список телефонiв Держспоживзахисту та його мiсцевих органiв.

Держспоживзахист 220-05-26
Вiнницька область 80432 32-25-36
Волинська 803322 2-48-26
Днiпропетровська 80562 42-84-61
Донецька 80622 90-19-17
Житомирська 80412 34-44-87
Закарпатська 803122 3-53-85
Запорiзька 80612 34-85-52
Iвано-Франкiвська 803422 2-48-66
Кiровоградська 80522 22-26-53
Київська 8044 228-22-63
Луганська 80642 53-43-07
Львiвська 80322 72-28-63
Миколаївська 80512 36-12-50
Одеська 80482 22-61-68
Полтавська 805322 7-32-61
Рiвенська 803622 2-14-23
Сумська 80542 22-24-62
Тернопiльська 803522 2-42-16
Харкiвська 80572 43-16-68
Херсонська 80552 24-65-96
Хмельницька 803822 6-61-65
Черкаська 80472 47-26-82
Чернiвецька 803722 2-52-68
Чернiгiвська 804622 7-48-84

Автономна республiка Крим 80652 29-22-39

НОРМАТИВНI АКТИ , ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧIВ:

1. ЗАКОНИ УКРАЇНИ
- Про захист прав споживачiв
- Про Антимонопольний комiтет України
- Про звернення громадян
- Цивiльний кодекс(ЦК), Цивiльно-процесуальний кодекс(ЦПК)

2. УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
- Про Положення про Державний комiтет України по стандартизацiї метрологiї та сертифiкацiї
- Про Положення про Державний комiтет України у справах захисту прав споживачiв
- Про Нацiональну раду з питань якостi

3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
- Про мiсцевi органи у справах захисту прав споживачiв

4. ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
- Про затвердження положень щодо захисту прав споживачiв
5. ПОСТАНОВИ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ
- Пpо ствоpення Деpжавного комiтету Укpаїни у спpавах захисту пpав споживачiв
- Питання Державного комiтету України у справах видавництв, полiграфiї та книгоpозповсюдження
- Про затвердження Положення про Державний комiтет у справах захисту прав споживачiв
- Про укладення Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво у сферi захисту прав споживачiв
- Про затвердження правил побутового обслуговування населення
- Про Положення про порядок видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi спецiальних дозволiв (лiцензiй) на здiйснення окремих видiв дiяльностi
- Питання Державного комiтету по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї
- Про додатковi заходи щодо впорядкування торговельного обслуговування населення
- Про Порядок заняття торговельною дiяльнiстю i правила торговельного обслуговування населення
- Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення
- Про впорядкування дiяльностi аптечних закладiв та затвердження Правил роздрiбної реалiзацiї лiкарських засобiв


Пiдготовлено: Оксана Климович
Макет:
Керiвник пректу: Анатолiй Ткачук

Пiдготовлено та виготовлено за пiдтримки фонду "Євразiя" на кошти наданi Агенством з мiжнародного розвитку США.
Позицiя авторiв може не спiвпадати з позицiєю фонду та Агенства.

головна сторінка

початок сторінки