Інститут громадянського суспільства

Iнститут громадянського суспiльства.
Програма "Знайте свої права i умiйте їх захищати".
НЕПОВНОЛIТНI ТА ЇХ ПРАВА

 

  Ти молодий, енергiйний, сповнений честолюбивих намiрiв. Ти хочеш приборкати свiт, але тебе ще не сприймають всерйоз. Дорослi посмiхаються: "Почекай, пiдростеш."
Тобi здається, що ти знаєш усе, чи майже усе. Всi твої мрiї нездiйсненнi лише тому, що ти неповнолiтнiй! Швидше стати дорослим! Швидше позбутись цього перехiдного вiку!
Але не поспiшай. Почитай i подумай. Ти уже багато чого можеш. Мало того, твiй вiк у багато в чому надає переваги перед дорослими. I цi переваги варто знати i використовувати, так само як варто знати i пам"ятати, що кожен новий день наближає тебе до дорослостi i те, що вчора було лише дитячими пустощами, сьгоднi уже виглядає як правопорушення, а то й злочин, за який вiдповiдати уже не батькам, а тобi.
Це видання i є спробою показати тобi, що ти уже можеш, що тобi гарантує закон i що вiн вiд тебе вимагає.
Отже тобi ще немає 18 рокiв, ти- неповнолiтнiй. Не переживай, молодiсть - єдиний недолiк, який минає дуже швидко. Скористайся своєю молодiстю.

Як одержати гарну освiту?
Як одержати економiчну свободу?
Як влаштуватись на роботу?
Власний бiзнес у 16 рокiв?
Ти втратив роботу?
Ти можеш не тiльки вчитись i працювати, ти можеш навiть укладати угоди, хоча i не всi.
Банк! Яке приємне слово. Як хочеться туди.
Ти заподiяв комусь шкоду? Прийдеться вiдповiдати.
Твоєму здоров'ю заподiяли шкоду?
Не хочу вчитись, хочу одружитись.
"Краще бути активним нiж радiоактивним!"(Екологiчний лозунг часiв Перебудови)
Пустощi i вiдповiдальнiсть. Ти дорослiшаєш.
Злочин та покарання.
Моя мiлiцiя мене береже, або зустрiч з мiлiцiєю.
Вiйськовий обов'язок
Палити шкiдливо для здоров"я, але ще бiльш шкiдливо вживати алкоголь або наркотики.


Як одержати гарну освiту?
Право на освiту гарантується Конституцiєю України та iншими нормативними актами України.
Це право забезпечується розгалуженою системою навчально-виховних закладiв, їх вiдкритим характером та рiзними формами навчання-очною, вечiрньою та вечiрньою.
Пiд час здiйснення права на освiту учнi, студенти, курсанти,слухачi мають право на:
вибiр профiлю, форми навчання, iндивiдуальних програм, позакласних занять;
користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчально-виховного закладу;
доступ до iнформацiї в усiх галузях знань;
участь у науково-дослiднiй, дослiдно-конструкторськiй та iнших видах дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах, виставках,конкурсах;
одержання направлення на навчання, стажування до iнших закладiв , у тому числi за кордоном, продовження освiти за професiєю, спецiальнiстю вiдповiдно до одержаної квалiфiкацiї;
безпечнi та нешкiдливi умови навчання та працi;
забезпечення гуртожитками, iнтернатами, стипендiями;
захист вiд будь-яких форм експлуатацiї, фiзичного та психiчного насильства, вiд дiй адмiнiстрацiї, педагогiв, iнших працiвникiв, якi порушують права або принижують їх честь, гiднiсть.
В Українi iснують:
дошкiльнi виховнi заклади;
загальна середня освiта;
професiйна освiта;
вища освiта;
Загальна середня освiта забезпечує розвиток дитини як особистостi. Держава визначає соцiально необхiдний мiнiмум обов'язкових вимог до рiвня i обсягу загальної середньої освiти.
Здобуття загальної середньої освiти у навчально-виховних закладах в обсязi освiтнього мiнiмуму оплачується державою.
Навчання в загальноосвiтнiй школi починається з 6 або 7-рiчного вiку. Обов'язковим є навчання в школi до 15 рокiв.
Професiйна освiта громадян здiйснюється на базi середньої освiти.
Вища освiта в Українi здiйснюється на базi повної загальної середньої освiти.
В Українi вищими учбовими навчальними закладами є:
-технiкум;
-коледж;
-iнститут;
-консерваторiя;
-академiя;
-унiверситет;
Випускнику державного або iншого акредитованого навчально-виховного закладу видається документ про освiту встановленого зразка (атестат, диплом...)
Пам"ятай! Перше. Лише перша вища освiта може бути одержана безоплатно за державний кошт. Якщо ти через деякий час схочеш одержати другу вищу освiту, за це потрiбно платити.
Друге: Якщо ти вирiшив одержати вищу освiту у недержавному навчальному закладi, виясни наскiльки надiйним є цей заклад. Чи має вiн лiцензiю на право надання вищої освiти i чи достатньо квалiфiкованi викладачi тут працюють. Адже тепер цiнують не диплом в якому є запис про отримання престижної н спецiальностi. Цiнуються дипломи престижних вузiв i знання, якi можна одержати лише вiд квалiфiкованих викладачiв.

Як одержати економiчну свободу?
Економiчну свободу дають грошi. Грошi часом дають батьки - але батьки не вiчнi i не завжди настiльки багатi, аби це робити систематично, грошi часом можна виграти у якусь лотерею, але як правило виграє хтось, але не ти, грошi можна вкрасти - але як правило це закiнчується нарами у зонi. Єдиний спосiб мати грошi i бути незалежним - це добра робота.
Ти вирiшив працювати?
ПАМ'ЯТАЙ:
1) ти можеш самостiйно влаштуватись на роботу , якщо тобi виповнилось 16 рокiв;
2) якщо тобi уже 15 рокiв- тебе можуть прийняти на роботу лише за згодою одного з батькiв або особи, що його замiнює;
3) якщо ж тобi 14 рокiв i ти учень середньої школи, професiйно-технiчного чи середнього спецiального навчального закладу, тебе можуть прийняти для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю i не порушує процесу навчання, у вiльний вiд навчання час за згодою одного з батькiв або особи, що його замiнює.
Примiтка. Звичайно можна, вiд випадку до випадку, мити машини чи продавати газети. Але це не робота за яку ми говоримо, ци тимчасове зайняття i цi правила навряд чи тут застосовуються.

Як влаштуватись на роботу?
Перед прийомом на роботу ти повинен пройти медичний огляд.
Нагадай працедавцю, що вiн зобов'язаний укласти трудовий договiр з тобою у письмовiй формi.
В договорi має бути визначено:
-роботу, яку ти зобов'язаний виконувати;
-права i обов'язки твої та працедавця;
-умови розiрвання договору.
ПАМ'ЯТАЙ:
1)ти маєш право на скорочену тривалiсть робочого часу:
-у вiцi вiд 16 до 18 рокiв- 36 год. на тиждень;
-у вiцi вiд 15 до 16 рокiв(для учнiв вiком вiд 14 до 15 рокiв, якi працюють в перiод канiкул)-24 год. на тиждень.
Тривалiсть робочого часу учнiв, якi працюють протягом навчального року у вiльний вiд навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалостi робочого часу для осiб вiдповiдного вiку;
2) тебе не можуть залучити до виконання важкої роботи, роботи з шкiдливими та небезпечними умовами працi, роботи в нiчний час,у вихiднi днi, а також до пiдземних робiт;
3)тебе не можуть залучати до надурочних робiт;
4) до пiдiймання i перемiщення речей, маса яких перевищує встановленi для них граничнi норми(15кг.)
ОБЕРЕЖНО!
Коли ти чи твiй працедавець порушите вимоги п.2,п.3 чи п.4, твої батьки, усиновителi чи пiклувальники, а також державнi органи та службовi особи, на яких покладено нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю, можуть вимагати розiрвання трудового договору з тобою, в тому числi й строкового, коли продовження його чинностi загрожує здоров'ю твоєму, як неповнолiтнього або порушує твої законнi iнтереси.
4)ти маєш право на щорiчну вiдпустку тривалiстю 1 календарний мiсяць, яка повинна надаватись в будь-яку пору року за твоїм бажанням;
5)норма виробiтку для тебе має встановлюватись виходячи з норми виробiтку для дорослих робiтникiв пропорцiйно скороченому робочому часу для осiб, що не досягли вiсiмнадцятирiчного вiку . Власником чи уповноваженим органом можуть встановлюватись також зниженi норми виробiтку .
6)працiвникам, що проходять виробниче навчання або навчання в учбових закладах без вiдриву вiд виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхiднi умови для поєднання роботи з навчанням (надавати спецiальнi вiдпустки, iншi пiльги);
7)заробiтна плата працiвникiв у вiцi до 18 рокiв при скороченiй тривалостi щоденної роботи виплачується в такому ж розмiрi, як працiвникам вiдповiдної категорiї при повнiй тривалостi щоденної роботи;
8)звiльнення працiвникiв молодше 18 рокiв з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу допускається тiльки за згодою районної (мiської) комiсiї в справах неповнолiтнiх.

Власний бiзнес у 16 рокiв?
Якщо тобi виповнилось 16 рокiв ти можеш стати членом чи засновником пiдприємства, колективного сiльськогосподарського пiдприємства, селянського (фермерського) господарства.
ПАМ'ЯТАЙ:
учнiвськi та студентськi пiдприємства за умови, що чисельнiсть учнiв та студентiв пiдприємства становить не менше 80 процентiв звiльняються вiд сплати податку на прибуток.
Прибутковий податок з заробiтної плати сплачується у розмiрах таких же як i у дорослих.

Ти втратив роботу? Тобi явно не повезло, але не переживай, ще не все втрачено.
Безробiтними визнаються працездатнi громадяни працездатного вiку, якi з незалежних вiд них причин не мають заробiтку (або iнших передбачених чинним законодавством доходiв) через вiдсутнiсть пiдходящої роботи, зареєстрованi у державнiй службi зайнятостi, дiйсно шукають роботу та здатнi приступити до працi.
Якщо тобi ще не виповнилось 16 рокiв, ти можеш бути визнаним безробiтним лише у випадку, якщо ти працював i був звiльнений у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi, реорганiзацiєю, перепрофiлюванням i лiквiдацiєю пiдприємства, установи, органiзацiї або скороченням чисельностi (штату).
Держава сприяє незайнятим громадянам у поновленнi їх трудової дiяльностi та забезпечує їм такi види компенсацiй:
а)надання особливих гарантiй працiвникам, вивiльнюваним з пiдприємств,
б)виплата стипендiй в перiод професiйної пiдготовки або перепiдготовки i включення цього перiоду до загального стажу
в)виплата в установленому порядку допомоги по безробiттю;
г)подання додаткової матерiальної допомоги безробiтньому громадянину i членам його сiм'ї з урахуванням наявностi осiб похилого вiку i неповнолiтнiх дiтей, якi перебувають на його утриманнi.

Ти можеш не тiльки вчитись i працювати, ти можеш навiть укладати угоди, хоча i не всi.

Згiдно з Цивiльним Кодексом України, цивiльна дiєздатнiсть виникає в повному обсязi з настанням повнолiття, тобто пiсля досягнення 18 рокiв. Це правило! Але є i винятки.
У випадку, коли законом дозволяється одружуватись до настання вiсiмнадцятирiчного вiку, особа набуває дiєздатностi в повному обсязi з моменту одруження.
ПАМ'ЯТАЙ!
1)у вiцi вiд 15 до 18 рокiв ти вправi укладати угоди за згодою своїх батькiв (усиновителiв) або пiклувальникiв, проте ти вправi укладати самостiйно дрiбнi побутовi угоди, самостiйно розпоряджатись своєю заробiтною платою або стипендiєю, здiйснювати авторськi або винахiдницькi права на свої твори, винаходи, рацiоналiзаторськi пропозицiї i промисловi зразки, права на свої вїдкриття;
ОБЕРЕЖНО!
При наявностi достатнiх пiдстав, орган опiки та пiклування може обмежити тебе в правi самостiйно розпоряджатись своєю заробiтною платою або стипендiєю.
Такою пiдставою може бути твоя поведiнка, стосунки з батьками, зловживання алкоголем чи наркотиками.
2)у вiцi до 15 рокiв ти можеш самостiйно укладати лише дрiбнi побутовi угоди, всi iншi угоди вiд твого iменi можуть укладати батьки (усиновителi) або опiкун;
ПАМ'ЯТАЙ!
Недiйсною є угода, укладена неповнолiтнiм, який не досяг вiку 15 рокiв, крiм дрiбних побутових угод.
Угода, укладена неповнолiтнiм вiком вiд 15 до 18 рокiв може бути визнана судом недiйсною за позовом батькiв (усиновителiв) або пiклувальника.
Кожна з сторiн за такими угодами зобов'язана повернути другiй сторонi все одержане нею за угодою майно, а при неможливостi повернення-вiдшкодувати його вартiсть у грошах.
Дiєздатна сторона зобов'язана, крiм того, вiдшкодувати другiй сторонi понесенi нею витрати або пошкодження її майна, якщо вона знала або повинна була знати про недiєздатнiсть другої сторони.

Банк! Яке приємне слово. Як хочеться туди.
Якщо ти заробив трохи грошей i не прожував їх через Стiморол чи Дiрол, ти можеш наприклад, покласти їх в банк.
Неповнолiтнiй, який сам внiс вклад на своє iм'я, розпоряджається цим вкладом самостiйно.
Вкладами, внесеними будь-якою особою на iм'я неповнолiтнього, розпоряджаються:
-до досягнення неповнолiтнiм 15 рокiв- батьки або iншi законнi представники неповнолiтнього;
-по досягненнi неповнолiтнiм 15 рокiв - самi неповнолiтнi, але за згодою своїх батькiв або iнших законних представникiв.
Пам"ятай! Не варто гонитись за великими вiдсотками по вкладам. Як правило великi вiдсотки дають банки, що створенi передусiм для того, аби збагатити засновникiв i тому є дуже ненадiйними. Краще працювати з банками, що є стабiльними i важливими для держави. Таким банкам збанкрутувати не дасть держава, а значить твої грошi будуть збереженi.

Ти заподiяв комусь шкоду? Прийдеться вiдповiдати.
Звичайно, заробляти грошi досить складно. Ти молодий у тебе весела кампанiя i вам хочеться передусiм розважатись, а не працювати. Розважаючись пам"ятай: якщо в результатi таких "розваг", тобою завдано матерiальної чи фiзичної шкоди iншим, ця шкода має бути компенсованою!
1) якщо тобi ще не виповнилось 15 рокiв, вiдповiдальнiсть несуть твої батьки(усиновителi), або опiкун, якщо не доведуть, що шкода сталась не з їх вини;
2) якщо ж тобi вiд 15 до 18 рокiв- за скоєне ти вiдповiдаєш на загальних пiдставах, а у випадках, коли у тебе немає майна або заробiтку, достатнього для вiдшкодування заподiяної шкоди, шкода у вiдповiднiй частинi повинна бути вiдшкодована батьками,якщо вони не доведуть, що шкода заподiяна не з їх вини.
(У випадку, коли твої дiї не мiстять складу злочину,а, отже за вчинення їх не передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть -розплатитись можуть твої батьки. У iншому випадку ти можеш ознайомитись iз Кримiнальним кодексом ...)

Твоєму здоров'ю заподiяли шкоду?
1) якщо тобi ще не виповнилось 15 рокiв i ти не мав заробiтку на час заподiяння шкоди, органiзацiя чи громадянин, вiдповiдальнi за шкоду, зобов'язанi вiдшкодувати необхiднi витрати, пов'язанi з ушкодженням твого здоров'я.
Пiсля того, як тобi виповниться 15 рокiв, органiзацiя або громадянин, вiдповiдальнi за шкоду, зобов'язанi вiдшкодувати також шкоду, пов'язану з втратою чи зменшенням твоєї працездатностi, виходячи з розмiру середньої мiсячної заробiтної плати неквалiфiкованого робiтника в данiй мiсцевостi;
2) якщо на момент ушкодження здоров'я ти, у вiцi до 15 рокiв, мав заробiток, то шкода повинна бути вiдшкодована, виходячи з твого середнього заробiтку, але не нижче нiж з мiнiмальної заробiтної плати неквалiфiкованого працiвника в данiй мiсцевостi.

Не хочу вчитись, хочу одружитись.
Шлюбний вiк встановлений законодавством -18 рокiв для чоловiкiв, 17 рокiв для жiнок.
Державна адмiнiстрацiя районiв, районiв мiст Києва i Севастополя, виконавчi комiтети мiських i районних у мiстах Рад у виняткових випадках можуть знижувати шлюбний вiк. Для цього ти повинен подати до одного з перелiчених органiв заяву з поясненням причин, якi примушують тебе укласти шлюб. Пiсля цього твоя заява розглядається i у випадку, якщо причини визнанi вагомими, тобi можуть дозволити одружитись.(Щоправда палке кохання не є важливою причиною.)
Вагомими в таких випадках визнаються наступнi причини:
-наявнiсть фактичних сiмейних вiдносин;
-вагiтнiсть особи жiночої статi, у вiцi до 17 рокiв;
-iншi причини особистого, сiмейного чи соцiального характеру.
Для цього
ПАМ'ЯТАЙ!
1) ти не можеш укласти шлюб:
-якщо ти чи особа, з якою ти маєш намiр одружитись, перебуває в шлюбi;
-з одним з своїх батькiв чи дiтей;
-з рiдними братами i сестрами;
- якщо ти чи особа, з якою ти маєш намiр одружитись визнана судом недiєздатною внаслiдок душевної хвороби або недоумства.
ОБЕРЕЖНО!
З моменту укладення шлюбу ти набуваєш повної дiєздатностi i несеш вiдповiдальнiсть за свої дiї на рiвнi з повнолiтнiми особами.

"Краще бути активним нiж радiоактивним!"(Екологiчний лозунг часiв Перебудови)
Громадське життя є досить цiкавим i корисним для набуття навичок працi з людьми, встановлення контактiв, пошуку партнерiв та друзiв. Ти також можеш брати активну участь у громадському життi.
ПАМ'ЯТАЙ!
1)право громадян на свободу об'єднань є невiд'ємним правом людини, закрiпленим Загальною декларацiєю прав людини, i гарантується Конституцiєю України та законодавством України;
2)якщо тобi виповнилось 15 рокiв, ти можеш бути засновником молодiжних та дитячих органiзацiй;
3)якщо тобi 14 рокiв, ти можеш бути членом громадської органiзацiї;
4)якщо тобi ще не виповнилось 14 рокiв, ти можш бути членом молодiжної чи дитячої органiзацiї.

Пустощi i вiдповiдальнiсть. Ти дорослiшаєш.
Те що тiльки вчора вважалось дитячими пустощами, сьогоднi може стати причиною твоєї вiдповiдальностi, оскiльки може бути протлумачене як адмiнiстративне правопорушення.
Адмiнiстративне правопорушення (проступок)- це протиправний вчинок, який не тягне за собою кримiнальну вiдповiдальнiсть.
Ти можеш бути притягнутий до адмiнiстративної вiдповiдальностi, якщо на момент вчинення адмiнiстративного пправопорушення ти досягнув 16-рiчного вiку.
Справи про правопорушення неповнолiтнiх, крiм окремих випадкiв, розглядаються районними(мiськими) комiсiями в справах неповнолiтнiх.
Такий розгляд може закiнчитись накладанням штрафу.Злочин та покарання.
Якщо ти вчинив злочин, то як i за Достоєвським, тобi доведеться нести за це вiдповiдальнiсть. Говорять, що колонiя не курорт. Але напрактицi це перевiряти не обов"язково.
Ти можеш бути притягнутий до кримiнальної вiдповiдальностi, за загальним правилом, якщо на момент скоєння злочину тобi виповнилось 16 рокiв.
Ти можеш бути притягнутий до кримiнальної вiдповiдальностi, якщо у вiцi вiд 14 до 16 рокiв, ти вчинив(не дай боже):
- вбивство;
- умисне заподiяння тiлесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров'я;
- згвалтування;
- крадiжку;
- грабiж;
- розбiй;
- злiсне та особливо злiсне хулiганство;
- умисне знищення або пошкодження державного, колективного майна чи iндивiдуального майна громадян, що спричинило тяжкi наслiдки;
- умисне вчинення дiй, якi можуть викликати аварiю поїзда.
Якщо ти вчинив суспiльно-небезпечне дiяння у вiцi вiд 11 рокiв i до виповнення вiку, з якого, в даному випадку, можлива кримiнальна вiдповiдальнiсть, слiдчий повинен винести постанову про закриття справи та застосування до тебе примусових заходiв виховного характеру i вiдправити справу прокурору. Перед направленням справи прокурору ти маєш право ознайомитись з усiма матерiалами справи, користуючись при цьому послугами захисника.
Якщо ти вчинив суспiльно-небезпечне дiяння у вiцi до 11 рокiв, слiдчий повинен винести постанову про закриття справи, повiдомити про це прокурора та комiсiю в справах неповнолiтнiх за твоїм мiсцем проживання.
Якщо ти вчинив злочин, що не являє великої суспiльної небезпеки, i суд визнає можливим твоє виправлення без застосування кримiнального покарання, вiн може застосувати до тебе примусовi заходи виховного характеру, якi не є кримiнальним покаранням.
Зокрема:
-передати пiд нагляд батькiв або осiб, якi їх замiнюють;
-передати пiд нагляд громадської органiзацiї чи трудового колективу, а також окремим громадянам за їх згодою;
-направити до спецiальної навчально-виховної або лiкувально-виховної установи для дiтей та пiдлiткiв.
Якщо тобi ще не виповнилось 18 рокiв, строк позбавлення волi, як виду кримiнального покарання не може перевищувати 10 рокiв.
Допит неповнолiтнього свiдка у вiцi до 14 рокiв, а за розсудом слiдчого - вiком до 16 рокiв, проводиться в присутностi педагога, а при необхiдностi - лiкаря, батькiв чи законних представникiв.
По закiнченнi допиту неповнолiтнього свiдка (до 16 рокiв) його видаляють з залу суду, крiм випадкiв, коли суд з власної iнiцiативи або за клопотанням прокурора чи iнших учасникiв судового розгляду вiзнає присутнiсть цього свiдка в залi суду необхiдною.
Пред'явлення обвинувачення неповнолiтньому та його допит провадяться у присутностi захисника.
В разi, коли неповнолiтнiй не досяг 16 рокiв, або якщо неповнолiтнього визнано розумово вiдсталим, при пред'явленнi йому обвинувачення та його допитi за розсудом слiдчого чи прокурора або за клопотанням захисника можуть бути присутнi педагог або лiкар, батьки чи iншi законнi представники неповнолiтнього.
Неповнолiтнi особи вiком до 18 рокiв вiдбувають покарання у виглядi позбавлення волi у виховно-трудових колонiях загального режиму.
Звiльненi з виховно-трудових колонiй до досягнення ними вiсiмнадцятирiчного вiку направляються до батькiв або осiб, якi їх замiняють. В разi, якщо направлення звiльненого неповнолiтнього до батькiв або осiб, якi їх замiняють, неможливе у зв'язку з вiдсутнiстю вказаних осiб, комiсiя в справах неповнолiтнiх за мiсцем проживання звiльненого на подання адмiнiстрацiї колонiї вживає заходiв до влаштування звiльненого на роботу вiдповiдно до набутого ним фаху або на навчання, а також до забезпечення його житловою площею.
Звiльненi неповнолiтнi вiком до 16 рокiв направляються до мiсця проживання у супроводi працiвника виховно-трудової колонiї або родичiв неповнолiтнiх (при наявностi їх згоди).


Моя мiлiцiя мене береже, або зустрiч з мiлiцiєю.
Якщо ти мав необрежнiсть зiткнутись з мiлiцiєю, пам"ятай!
Мiлiцiї для виконання покладених на неї обов'язкiв надається право затримувати i тримати у спецiально вiдведених для цього примiщеннях:
-неповнолiтнiх вiком до 16 рокiв, якi залишилися без опiкування-на строк до передачi законним представникам або до влаштування у встановленому порядку;
-неповнолiтнiх, якi вчинили суспiльно небезпечнi дiяння i не досягли вiку, з якого настає кримiнальна вiдповiдальнiсть, - до передачi їх законним представникам або направлення у приймальники-розподiльники, але не бiльш як на 8 годин;
-осiб, якi виявили непокору законнiй вимозi працiвника мiлiциї-до розгляду справи народним суддею;
-осiб, якi перебували в громадських мiсцях у станi сп'янiння, якщо їх вигляд ображав людську гiднiсть i громадську мораль або якщо вони втратили здатнiсть самостiйно пересуватись чи могли завдати шкоди оточуючим або собi,- до передачi їх в спецiальнi медичнi заклади або для доставки до мiсця проживання, а при вiдсутностi таких-до їх витвереження.


Вiйськовий обов'язок
ЗахистУкраїни-конституцiйний обов'язок кожного громадянина.
Загальний вiйськовий обов'язок включає:
-пiдготовку громадян до вiйськової служби;
-приписку до призовних дiльниць;
-призов на вiйськову службу;
-проходження за призовом або добровiльно вiйськової,
альтернативної(невiйськової) служби;
-виконання вiйськового обов'язку в запасi;
-дотримання правил вiйськового облiку.
Щодо загального вiйськового обов'язку громадяни України подiляються на такi категорiї:
допризовники- особи, якi проходять допризовну пiдготовку до приписки їх до призовних дiльниць;
призовники-особи, якi приписанi до призовних дiльниць;
вiйськовослужбовцi-особи, якi проходять вiйськову службу;
службовцi за призовом- особи, якi проходять вiйськову альтернативну (невiйськову) службу;
вiйськовозобов'язанi-особи, якi перебувають в запасi;
невiйськовозобов'язанi-особи, якi не взятi на вiйськовий облiк або знятi з нього;
На строкову службу в мирний час призиваються придатнi до неї за станом здоров'я i вiком громадяни, яким до дня вiдправки у вiйськовi частини виповнилось 18 рокiв.
Вiд призову на строкову службу в мирний час звiльняються призовники:
-визнанi за станом здоров"я непридатними до вiйськової служби;
-не призванi на строкову вiйськову чи альтернативну службу до досягнення 27-рiчного вiку;
-якi мають духовний сан i штатну посаду в однiй їз зареєстрованих релiгiйних конфесiй;
-якi постiйно проживають за кордоном, якщо вони не мають постiйного мiсця проживання в Українi;
-батькi, рiднi брати, сестри яких загинули чи померли або стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби.
Альтернативною(невiйськовою) службою є служба поза Збройними Силами України чи iншими вiйськами, що запроваджується замiсть проходження вiйськової служби.Право на альтернативну(невiйськову) службу як вид виконання загального вiйськового обоовязку мають при наявностi iстинних релiгiйних переконань громадяни України, якi належать до дiючих згiдно з законодавством України релiгiйних органiзацiй, вiровчення яких не допускає користування зброєю та служби у збройних силах.

Палити шкiдливо для здоров"я, але ще бiльш шкiдливо вживати алкоголь або наркотики.
З тобою сталась бiда- ти призвичаївся до алкоголю чи наркотикiв. Це звичайно погано, але ще не все втрачено, потрiбнi активнi дiї для лiкування.
Ти можеш звернутись за допомогою до мiських служб у справах неповнолiтнiх чи до регiональних центрiв медико-соцiальної реабiлiтацiї та лiкування наркоманiї та алкоголiзму.
Лiкування вiд наркоманiї та алкоголiзму , у випадку самостiйного звернення громадян, що перебувають у немедичнiй залежностi вiд даних речовин, проводиться анонiмно, з iндивiдуальним пiдходом у кожному конкретному випадку, за кошт держави.
Телефони служб у справах неповнолiтнiх:
225-10-66 -м.Київ
5-17-24 -м.Чернiвцi
5-50-10-м.Луцьк
2-16-85-м.Новоград-Волинський
Також ти можеш звертатись з будь-якими питаннями за <телефонами довiри>, що дiють на всiй територiї України:
221-08-08 -м.Київ
2-41-49- м.Чернiвцi
35-98-66-м.Донецьк
93-59-08 м.Донецьк
та в Український державний центр соцiальних служб молодi та проблем сiм'ї , що знаходиться за адресою:
м.Київ
вул.Б.Хмельницького, 44
тел.224-09-49.

Бажаємо успiху !

Укладач: Оксана Климович
Макет:
Керiвник проекту: Анатолiй Ткачук

Пiдготовлено та виготовлено за сприянням фонду "Євразiя" за кошти наданi Агенством мiжнародного розвитку США.

Позицiя авторiв може не спiвпадати з позицiєю фонду та Агенства.

головна сторінка

початок сторінки