Інститут громадянського суспільства
за сприянням РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУРОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ“ГУРТ”

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
АНАТОЛІЙ ТКАЧУК
(С) Iнститут громадянського суспiльства, 1997


Див. діаграму, ілюструючу етапи утворення громадської організації

У цьому виданнi на базi українського законодавства та особистого досвiду автора зроблено спробу у дуже короткiй та зрозумiлiй формi дати iнформацiю про порядок утворення та легалiзацiї громадської органiзацiї (ГО).
Дане видання розраховане на широкого читача, може бути корисним для громадсько-активних людей, якi хочуть утворити громадську органiзацiю.
Iнститут громадянського суспiльства цим виданням започатковує серiю методичних розробок з практичними порадами щодо вирiшення цiлком конкретних проблем, що стоять перед людьми у тiй чи iншiй життєвiй ситуацiї.

Про автора

Ткачук Анатолiй Федорович, 1958 року народження. Юрист, Голова Iнституту громадянського суспiльства. Народний депутат України 1990-1994 рокiв, заступник голови комiсiї з питань законодавства i законностi у Верховнiй Радi України 12-го скликання. Автор багатьох законопроектiв, що стали законами, а також цiлого ряду публiкацiй з питань мiсцевого самоврядування, виборчих систем, громадянського суспiльства та становлення i розвитку громадських органiзацiй в Українi.

Порядок утворення громадської органiзацiї

Пiдготовчий етап
Якщо ви i вашi друзi вирiшили, що настав час утворити нову громадську органiзацiю (ГО), ви повиннi по-перше: зрозумiти чи це дiйсно потрiбно, чи дiйсно це ваше покликання i нiякi перепони вас не спинять; по-друге: ознайомитись iз законодавством, що регулює порядок створення та дiяльнiсть громадських органiзацiй в Українi, аби з'ясувати для себе, якою має бути ваша громадська органiзацiя за структурою i чи повинна вона мати статус юридичної особи.
Якщо ви все-таки переконанi, що громадська органiзацiя, яку ви мрiєте створити дiйсно необхiдна i у вас вистачить сил, бажання та грошей для реалiзацiї свого задуму, необхiдно виконати такi формальнi кроки пiдготовчого етапу:
1) з'ясувати який статус потрiбен вашiй органiзацiї: мiсцевий, всеукраїнський чи мiжнародний. Тут слiд уяснити, що чим вищий статус органiзацiї, тим складнiше i тим дорожче її утворення. Адже громадськi органiзацiї з мiсцевим статусом реєструються вiдповiдними мiсцевими державними адмiнiстрацiями чи мiськвиконкомами, а органiзацiї всеукраїнського та мiжнародного статусу - Мiнiстерством юстицiї України. Офiцiйнi збори за реєстрацiю ГО залежно вiд статусу складають вiд 85 гривень для органiзацiй районного масштабу до 500 доларiв для мiжнародних органiзацiй. Варто пам'ятати, що i ставки за пiдготовку статуту органiзацiї i його пришвидшену реєстрацiю через рiзноманiтнi фiрми також суттєво вiдрiзняється. Крiм офiцiйного збору, за допомогу у написаннi статуту та його реєстрацiю такi фiрми з вас спробують одержати вiд 100 доларiв для ГО з мiсцевим статусом до 500 - 800 доларiв для ГО з всеукраїнським статусом.
Крiм чисто фiнансових аспектiв слiд також пам'ятати, що чим вищий статус органiзацiї, тим складнiшою є її структурна


побудова. А саме, для одержання статусу всеукраїнської вам буде необхiдно створити осередки чи представництва вашої ГО у бiльшостi областей України, а це не так просто.
Крiм того, завжди може стати питання зняття ГО з всеукраїнським статусом iз реєстрацiї у разi, коли кiлькiсть обласних осередкiв раптом зменшиться менш нiж до 13 (такi випадки в Українi уже були).
Враховуючи таку ситуацiю, в Українi дiють досить багато впливових i багатих ГО з юридично мiсцевим статусом, але дiяльнiсть яких поширюється на всю Україну i їх вплив є досить значним навiть на державну владу. Проте вони не утримують обласних осередкiв i не переймаються такою юридичною невiдповiднiстю їх дiяльностi формально мiсцевому статусу.
Якщо ви вирiшили для себе, яким має бути статус майбутньої ГО, то тепер варто визначитись з юридичною формою органiзацiї. Тобто уяснити, чи це буде класична членська органiзацiя - асоцiацiя, чи це має бути фонд. Правда закон України "Про об'єднання громадян" не вирiзняє за ознаками цi форми органiзацiї, i незалежно вiд назви фактично за цим законом утворюється асоцiацiя. Проте, хоча б для себе має бути ясно, функцiї якої форми органiзацiї будуть притаманнi вашiй ГО, оскiльки можливi змiни в законодавствi про ГО та i система фiнансування i дiяльностi фондiв та асоцiацiй суттєво вiдрiзняються.
Пiсля того, як ви остаточно впевнились у необхiдностi утворення нової ГО i для себе визначились, якою має бути статус ГО, органiзацiйно-правова форма, назва та профiль дiяльностi, можна перейти до наступного етапу.

Етап 1. Пiдготовка та проведення установчих зборiв

Примiтка: оскiльки абсолютна бiльшiсть ГО в Українi дiють iз мiсцевим статусом тут i далi описується порядок утворення саме таких органiзацiй. Для органiзацiй iз всеукраїнським статусом загальна методологiя залишається такою ж, лише з деякими вiдмiнностями, такими як необхiднiсть утворення осередкiв (представництв) у бiльшостi областях України та реєстрацiя самої ГО у Мiнiстерствi юстицiї, а не у виконкомах чи держадмiнiстрацiях.

Пiдготовка установчих зборiв.
Оскiльки юридичним фактом, що засвiдчує утворення органiзацiї є саме установчi збори, якi затверджують статутнi документи ГО та обирають її керiвний склад, належнiй пiдготовцi проведення установчих зборiв слiд придiлити достатньо уваги. А саме, пiдготувати проект установчих документiв органiзацiї - статут (положення), та вирiшити деякi органiзацiйнi та кадровi питання. Тобто перед зборами слiд продумати структуру управлiння органiзацiєю, способи її фiнансування та визначитись iз керiвним складом.
В принципi написання статуту не є складним процесом, оскiльки закон визначає обов'язковi вимоги до цього документу i в Українi зареєстровано i дiють тисячi рiзноманiтних ГО, тому iз зразком статуту у вас проблем не буде. Проте слiд зауважити, що ГО досить часто притаманнi внутрiшнi розколи чи конфлiкти у керiвництвi. Є багато випадкiв, коли iз збiльшенням чисельностi органiзацiї в результатi не достатньо продуманих, але зовнi демократичних процедур статуту, до її керiвництва приходять люди конфлiктнi чи не зовсiм поряднi, що приводить до розколiв, до повної змiни її напрямiв дiяльностi чи навiть до

лiквiдацiї органiзацiї. Аби цього не сталося, слiд у статутi передбачити досить ускладненi механiзми його змiн чи змiн колегiального керiвництва. Не варто у структурi керiвних органiв ГО надавати надто багато повноважень власне керiвниковi (президенту, головi, директору). Перевага повинна надаватись колегiальному керiвництву. У iншому разi є небезпека перетворення ГО у органiзацiю керiвника, яка не вiдрiзнятиметься вiд державних бюрократичних структур. Тобто деякий консерватизм для громадських органiзацiй є виправданим.
Якщо проект статуту у вас уже пiдготовлено i ви погодили його в основному мiж потенцiйними засновниками та обговорили персональний склад майбутнiх керiвних органiв ГО, вирiшили iншi органiзацiйнi питання, як наприклад, мiсце проведення зборiв чи майбутнє розмiщення керiвного органу (визначились з юридичною адресою) приступати до скликання установчих зборiв.

Проведення установчих зборiв.
Оскiльки за українським законодавством, засновниками ГО можуть бути не менше як троє фiзичних осiб, то ви повиннi пам'ятати про мiнiмальний склад учасникiв установчих зборiв - не менше 3 осiб.
Проведення зборiв вiдбувається за загальновiдомими процедурами.
Збори обирають головуючого зборiв, секретаря та затверджують порядок денний. До порядку денного включаються питання:
- про заснування ГО;
- про затвердження статуту ГО;
- про обрання керiвних органiв ГО; - iнше (наприклад доручення певним особам iз числа засновникiв доопрацювати прийнятi документи i здiйснити легалiзацiю ГО).
За результатами установчих зборiв складається протокол, який пiдписується головуючим на зборах та секретарем.
Протокол обов'язково має мiстити чiтко викладене рiшення
зборiв про створення ГО, про затвердження статуту ГО та про обрання керiвних органiв ГО вiдповiдно до статуту.
Пам'ятайте, що чiткий протокол iз зрозумiлими формулюваннями рiшень зборiв є необхiдною умовою реєстрацiї вашої ГО. На установчих зборах слiд обов'язково оформити ще один дуже важливий для реєстрацiї документ - вiдомостi про засновникiв.
Цi вiдомостi мають включати: прiзвище, iм'я, по-батьковi особи, рiк її народження, мiсце постiйного проживання. Крiм цих даних при реєстрацiї у вас будуть вимагати i данi про iдентифiкацiйнi коди кожного iз засновникiв, через те варто зiбрати i таку iнформацiю. Хоча така вимога податкових адмiнiстрацiй не випливає iз чинного законодавства, для багатьох подолати цю перепону буде досить важко, тому мати iдентифiкацiйнi коди засновникiв не завадить.
З моменту проведення установчих зборiв та пiдписання протоколу ваша громадська органiзацiя вважається утвореною. Проте приступити до виконання своїх статутних завдань вона зможе лише пiсля її повної легалiзацiї.


Порядок легалiзацiї громадської органiзацiї

Примiтка: Легалiзацiя ГО здiйснюється двома шляхами: через повiдомлення, коли органiзацiя не одержує статусу юридичної особи i не може бути суб'єктом цивiльно-правових вiдносин та шляхом реєстрацiї. Оскiльки саме реєстрацiя дає повний перелiк прав ГО i є набагато складнiшим актом нiж легалiзацiя через повiдомлення, тут i далi описується порядок легалiзацiї саме через реєстрацiю.

Етап 2. Легалiзацiя ГО у реєструючому органi

Першим документом, якого вам слiд пiдготувати на реєстрацiю є заява до реєструючого органу.

В залежностi вiд статусу ГО заява подається до:
1) Мiнiстерства юстицiї України - вiд органiзацiй з всеукраїнським та мiжнародним статусом;
2) управлiнь юстицiї Ради Мiнiстрiв АРК, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй - вiд органiзацiй з мiсцевим статусом кримським республiканським, обласними та київським, севастопольським мiськими;
3) районних та районних у мiстах Києвi та Севастополi мiсцевих державних адмiнiстрацiй - вiд органiзацiй iз мiсцевим районним статусом;
4) до виконкомiв сiльських, селищних, мiських рад - вiд органiзацiй з мiсцевим статусом, дiяльнiсть яких поширюється вiдповiдно на цi населеннi пункти.
Форма заяви має вiдповiдати вимогам Положення "Про порядок легалiзацiї об`єднань громадян", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.02.1993 року №140.
Форма заяви

   ЗАЯВА
____________________________________________________
(прiзвище, iм'я, по-батьковi засновникiв або їх уповноважених
____________________________________________________
представникiв, рiк народження, мiсце постiйного проживання,
____________________________________________________
N телефону)

подають установчi документи на реєстрацiю ____________________________________________________
(назва об'єднання громадян i територiя, в межах якої дiє об'єднання)

Статут (положення) прийнятий _________________________
(рiк, мiсяць, число, назва органу, який прийняв статут)
Основна мета дiяльностi об'єднання_____________________

Назва та юридична адреса постiйно дiючого центрального
статутного органу об'єднання громадян:
___________________________________________________

Прiзвища засновникiв
Пiдписи
Дата

Примiтка. Пiдписи повиннi бути завiренi в установленому законом порядку, тобто нотарiально посвiдченi. Пiдписання заяви трьома представниками вiд засновникiв має вiдбутись у присутностi нотарiуса. Цi особи повиннi мати з собою паспорти. За нотарiальне посвiдчення заяви справляється плата у розмiрi 15 гривень. (Тут i далi цифри орiєнтовнi i можуть змiнюватись)

Пiсля нотарiального посвiдчення заяви, ви можете подати документи на реєстрацiю у вiдповiдний до статусу вашої ГО державний орган чи орган мiсцевого самоврядування.
До заяви про реєстрацiю ГО додаються:
1) статут (положення) в двох примiрниках;
2) протокол установчого з'їзду (конференцiї) або загальних зборiв, якi прийняли статут (положення);
3) вiдомостi про склад керiвництва центральних статутних органiв (iз зазначенням прiзвища, iменi, по-батьковi, року народження, мiсця постiйного проживання, посади (заняття), мiсця роботи);
4) данi про наявнiсть мiсцевих осередкiв (для органiзацiй iз всеукраїнським статусом), пiдтвердженi протоколами конференцiй (зборiв);
5) документ про сплату реєстрацiйного збору (в залежностi вiд статусу ГО сума збору буде рiзною i визначається вона Постановою КМУ вiд 26.02.1993 року № 143) (див. далi);
6) вiдомостi про засновникiв об'єднання громадян або спiлок об'єднань громадян (для громадян - iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, мiсця постiйного проживання; для спiлок об'єднань громадян - назви об'єднання, мiсцезнаходження вищих статутних органiв, а також доданням копiї документа про легалiзацiю).
Мiжнародна громадська органiзацiя додатково подає документи, якi пiдтверджують поширення її дiяльностi на територiї хоча б однiєї iншої держави (довiреностi, зобов'язання, протоколи, документи про легалiзацiю тощо).

Спiлка об'єднань громадян дадатково подає рiшення центральних статутних органiв об'єднань громадян про їх вступ до спiлки.

Примiтка: Для орiєнтацiї про суми збору за реєстрацiю ГО пропонується витяг iз Постанови КМУ вiд 26.02.1993 року № 143.
"1. Установити такi розмiри збору за реєстрацiю об'єднань громадян:
полiтичних партiй - тридцять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
всеукраїнських - двадцять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
мiжнародних - п'ять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i 500 доларiв США (за наявностi лiцензiї Нацiонального банку) або еквiвалент цiєї суми у валютi України за курсом Нацiонального банку на час сплати;
мiсцевих об'єднань громадян, а також мiсцевих осередкiв зареєстрованих всеукраїнських i мiжнародних об'єднань громадян:
мiжобласних, обласних, Київських i Севастопольських мiських - десять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
мiжрайонних, районних, мiських, сiльських, селищних - п'ять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
За реєстрацiю громадських органiзацiй iнвалiдiв, осiб, якi постраждали внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС, розмiр збору знижується на 50 вiдсоткiв.
Дитячi громадськi органiзацiї вiд сплати реєстрацiйного збору звiльняються.
Надати право органам, що здiйснюють реєстрацiю об'єднань громадян, знижувати розмiр збору, але не бiльш як на 50 вiдсоткiв."
Слiд пам`ятати, що для органiзацiй iз всеукраїнським статусом до заяви про реєстрацiю додаються данi про мiсцевi осередки у формi, викладенiй у вищезгаданому положеннi.
(форма даних про мiсцевi осередки)

Данi про мiсцевi осередки об'єднання громадян

№      Назва      Прiзвище     Кiлькiсть  Юридична  № телефону   Данi
п/п    мiсцевого  iм'я         членiв      адреса                 про
       осередку   по батьковi             осередку               легалiзацiю
                  керiвникаПримiтка. Данi пiдписуються особою, яка очолює центральний статутний орган об'єднання громадян, що подало заяву про реєстрацiю.

Пiсля того, як ви подали заяву iз усiма необхiдними документами на реєстрацiю, реєструючий орган зобов'язаний її розглянути у двомiсячний строк. Але якщо ви не будете турбуватись про хiд розгляду вашої заяви у цьому органi i не спробуєте встановити особистих контактiв з особою, що вiдповiдає за реєстрацiю, то маєте можливiсть через два мiсяцi одержати неприємну звiстку, що ваша ГО не може бути зареєстрована по причинi якихось досить сумнiвних невiдповiдностей ваших документiв законодавству i ви будете змушенi пiти по другому колу. Звичайно у вас залишається можливiсть оскаржити таке рiшення легалiзуючого органу до суду, проте це ще бiльше вiддалить народження вашої ГО. Через це доцiльно на етапi реєстрацiї зустрiтись з юристом, який переглядатиме вашi документи, внести необхiднi правки, якщо вони не є для вас принциповими, але не врахування яких може затримати процес реєстрацiї. Коли ж ви побачите, що вимоги юриста визначаються не законодавством а власними корисними iнтересами варто попросити його дати письмову вiдповiдь яким статтям i нормам закону не вiдповiдають вашi статутнi документи для перенесення розгляду цiєї проблеми до суду. Досить часто це дiє добре, особливо коли такий юрист легалiзуючого органу є не достатньо досвiдченим, або досить обережним.

У цей двомiсячний термiн, орган, що здiйснює реєстрацiю об'єднання громадян, у необхiдних випадках проводить перевiрку вiдомостей, що мiстяться в поданих документах.
За результатами розгляду заяви приймається рiшення про реєстрацiю об'єднання громадян або про вiдмову в його реєстрацiї.
У разi реєстрацiї об'єднання громадян керiвнику ГО, або за його дорученням одному iз засновникiв видається свiдоцтво про реєстрацiю встановленого зразка та оригiнал статуту з круглою печаткою реєструючого органу.

Примiтка: Бажано на реєстрацiю подавати 4 примiрника прийнятого установчими зборами статуту. В такому разi вам буде повернуто один оригiнал i двi офiцiйнi копiї статуту, скрiпленi круглими печатками реєструючого органу. Наявнiсть такої копiї є необхiдною у подальшiй роботi. Зразу ж по одержанню оригiналiв статуту i свiдоцтва про реєстрацiю органiзацiї вам необхiдно виготовити нотарiально посвiдченi копiї цих документiв, не менше п'яти, якi будуть для вас конче необхiдними у подальшiй реєстрацiї ГО у рiзноманiтних державних органах i структурах.

Отже у вас на руках є оригiнали та нотарiально посвiдченi копiї статуту та свiдоцтва про реєстрацiю громадської органiзацiї. Пiв-справи зроблено. Перед вами вiдкривається шлях до остаточного утвердження вашої ГО як реально iснуючої та легальної органiзацiї.
Запам'ятайте, на всi iншi дiї, вам вiдводиться лише мiсяць! Саме протягом цього термiну ви мусите стати на облiк у рiзноманiтних органах та установах. А шлях ваш не такий i простий, адже вам необхiдно поставити ГО на облiк в:
1) Управлiннi статистики
2) Державнiй податковiй адмiнiстрацiї
3) Банку, де ви вiдкриваєте рахунок
4) Дозвiльнiй системi УВС (для виготовлення печатки)
5) Фондi соцiального страхування
6) Пенсiйному фондi

Етап 3. Державне управлiння статистики

Першим органом куди вам потрiбно звернутись пiсля реєстрацiї є державне управлiння статистики за мiсцем знаходження керiвного органу вашої ГО. Без постановки на облiк в управлiннi статистики, ви не зможете зробити жодного iншого кроку, тому що саме туту ваша ГО має одержати iдентифiкацiйний код.
Аби стати на статистичний облiк ви маєте представити в управлiння такi документи:
- нотарiально посвiдчену копiю статуту;
- нотарiально посвiдчену копiю свiдоцтва про реєстрацiю;
- сплатити реєстрацiйний збiр (8 гривень).
Там же оформляється спецiальний бланк статистики i ви одержуєте довiдку про реєстрацiю вашої ГО в управлiннi статистики в якiй буде зафiксовано iдентифiкацiйний код вашої ГО. За наявностi довiдки управлiння статистики ви iдете далi.

Етап 4. Державна податкова адмiнiстрацiя

Державна податкова адмiнiстрацiя є вкрай важливим органом у вашiй подальшiй дiяльностi, тому йти туди вам потрiбно добре пiдготувавшись, у доброму настрої i спробувати у перший день не сперечатись, хоча причин для цього у вас може бути достатньо.
Перед вiдвiданням цього органу ви повиннi здiйснити ще декiлька формальностей, а саме призначити чи обрати виконавчого керiвника ГО i бухгалтера.
Для постановки на облiк у податковiй адмiнiстрацiї вам потрiбнi такi документи:
- заява на iм'я начальника районної (мiської) податкової адмiнiстрацiї про взяття вашої ГО на облiк;

- нотарiально посвiдчена копiя статуту ГО;
- нотарiально посвiдчена копiя свiдоцтва про реєстрацiю;
- довiдка про взяття на облiк вiд управлiння статистики;
- протокол установчих зборiв ГО;
- вiдомостi про засновникiв ГО;
- наказ (рiшення, протокол) про призначення (обрання) виконавчого керiвника ГО;
- наказ про призначення головного бухгалтера ГО;
- оригiнал статуту. Пiсля реєстрацiї ГО у податковiй адмiнiстрацiї, на оригiналi статуту ГО ставиться вiдповiдний штамп i вам видається довiдка про постановку вашої органiзацiї на облiк у податковiй адмiнiстрацiї.

Етап 5. Вiдкриття банкiвського рахунку

Перед вiдкриттям банкiвського рахунку варто визначитись у якому банку це краще зробити. Невеликi комерцiйнi банки досить часто пропонують кращi умови для зберiгання грошей(бiльшi вiдсотки) нiж великi напiвдержавнi банки. Але не поспiшайте приймати не виважене рiшення. Невеликi банки не є стабiльними i досить часто банкрутують. Тому слiд вiддати перевагу банкам серйозним, крах яких є неможливим. Це можуть бути банки "Україна", "ПромIнвестБанк", "Аваль", "Укрсоцбанк".
Для вiдкриття рахунку у банку вам необхiдно оформити карточку iз зразками пiдписiв керiвника ГО та бухгалтера, яким надається право пiдпису на фiнансових документах. Для цього ви чи ваш бухгалтер повиннi взяти бланки таких карточок у банку i у присутностi нотарiуса їх пiдписати.
Для вiдкриття банкiвського рахунку необхiднi такi документи:
- заява на iм`я керуючого банком чи його вiддiлення про вiдкриття рахунку для вашої ГО;
- протокол установчих зборiв ГО;
- вiдомостi про засновникiв ГО;
- наказ (рiшення, протокол) про призначення (обрання)
виконавчого керiвника ГО;
- наказ про призначення головного бухгалтера ГО;
- нотарiально посвiдчена копiя статуту ГО;
- нотарiально посвiдчена копiя свiдоцтва про реєстрацiю;
- довiдка про взяття на облiк вiд управлiння статистики;
- довiдка про взяття на облiк вiд податкової адмiнiстрацiї;
- карточка iз зразками пiдписiв керiвника та головного бухгалтера, яким надано право пiдпису фiнансових документiв.
У банку ви укладаєте договiр про обслуговування банком вашої ГО, сплачуєте збiр за вiдкриття рахунку (34 гривнi).
Звичайно вiдразу ви можете вiдкрити i валютний рахунок.
Пiсля вiдкриття банкiвського рахунку (тимчасового, оскiльки у вас ще немає печатки i користуватись ним ви все одно не зможете), банк видає вам двi довiдки про вiдкриття рахунку: одну для податкової адмiнiстрацiї, iншу для дозвiльної системи УВС, у якiй ви маєте одержати дозвiл на виготовлення печатки.

Етап 6. Одержання дозволу на виготовлення печатки

Для виготовлення печатки та штампiв передусiм слiд одержати дозвiл у дозвiльнiй системi рай або мiськ управлiння мiлiцiї. Для одержання такого дозволу у дозвiльну систему необхiдно подати такi документи:
- заяву на iм'я начальника дозвiльної системи про виготовлення печатки та штампiв з ескiзами по 2 примiрника на кожну печатку або штамп;
- нотарiально посвiдчену копiю свiдоцтва про реєстрацiю ГО;
- виписку iз статуту ГО (частини, що стосується права ГО мати печатки або штампи) за пiдписом керiвника ГО;
- оригiнали статуту та свiдоцтва про реєстрацiю ГО;
- квитанцiю про сплату збору за надання дозволу (20 гривень).
Як правило дозвiл на виготовлення печатки надається через тиждень пiсля подачi документiв.
На оригiналi свiдоцтва про реєстрацiю ставиться вiдповiдний
штамп про надання дозволу i повертається по одному примiрнику ескiзiв печатки i штампiв з вiдмiткою про дозвiл на їх виготовлення.

Етап 7. Виготовлення печатки

Замовити виготовлення печатки i штампiв можна у рiзних фiрмах за наявностi дозволу. Термiн виготовлення складає як правило вiд 1 години до 1 дня. Якщо ваша ГО є невеликою органiзацiєю, до того ж має проблеми з примiщенням чи сейфом, варто печатку виготовити латексну у компактнiй упаковцi, яка займає мiнiмум мiсця i може завжди бути у керiвника ГО. Вартiсть виготовлення такої печатки складає бiля 20-30 гривень.

Примiтка: Пiсля виготовлення печатки ви можете вiдкрити постiйний рахунок у банку. Для цього вам необхiдно знову у нотарiуса оформити спецiальну карточку для банку (див. етап 5) на якiй нотарiусом буде посвiдчено пiдписи керiвника ГО , головного бухгалтера та вiдбиток печатки. Написавши заяву на iм"я керуючого банком про постiйний рахунок та про оформлення перепусток у банк керiвнику та головному бухгалтеру ГО, ви отримаєте уже повноцiнний розрахунковий рахунок з якого уже можна буде вести необхiднi фiнансовi операцiї.

Етап 8. Пенсiйний фонд України

Зареєструватись у пенсiйному фондi України за мiсцем юридичної адреси ГО можна по наданнi таких документiв:
- копiї статуту ГО;
- копiї свiдоцтва про реєстрацiю;
- копiї довiдки з управлiння статистики про взяття на облiк ГО.
Заява про реєстрацiю оформляється у самому фондi на
спецiальному бланку. Допустимi ксерокопiї документiв, якi вкладаються у папку (папку-скоросшивач, яку ви маєте принести iз собою). Для реєстрацiї, на заявi мають бути пiдписи керiвника ГО, головного бухгалтера та вiдбиток печатки.
Пiсля реєстрацiї у пенсiйному фондi на оригiналi статуту ставиться вiдповiдний штамп i видається повiдомлення про порядок сплати платежiв до пенсiйного фонду.

Етап 9. Фонд соцiального страхування

Реєстрацiя у фондi соцiального страхування вiдбувається за представленням таких документiв:
- статуту ГО;
- свiдоцтва про реєстрацiю ГО.
Заява про реєстрацiю не потрiбна. У фондi оформляється спецiальний бланк "Вiдомостi про реєстрацiю" який пiдписується керiвником ГО, головним бухгалтером i завiряється печаткою ГО.
Пiсля реєстрацiї на оригiналi статуту ГО ставиться вiдповiдний штамп.

Примiтка: Якщо вам не вдалося виконати всi цi дiї протягом мiсяця, i зрозумiло тут може бути безлiч об"єктивних причин, ви можете наразитись на небезпеку накладення на вас, як керiвника ГО, адмiнiстративного стягнення з боку одного iз реєструючих органiв: податкової адмiнiстрацiї чи пенсiйного фонду або фонду соцiального страхування. На вас може бути складено протокол про адмiнпорушення. Якщо у вас не було нiяких операцiй по банкiвському рахунку i заробiтна плата не виплачувалась, то штраф ви можете i не одержати. Але вам варто пам"ятати, що навiть попередження для вас абсолютно не потрiбне, оскiльки уже в разi справжнього випадкового порушення, наприклад, несвоєчасна здача
квартального звiту, наявнiсть адмiнстягнення у виглядi попередження може вам дорого коштувати. Так що варто спробувати не допустити складання протоколу про адмiнпорушення на етапi реєстрацiї ГО. А це можна зробити двома способами: стати на облiк протягом мiсяця, або у разi перевищення цього строку спробувати уладнати цю проблему через керiвника вiдповiдного органу.

Чи все ви зробили?

Якщо ви виконали всi необхiднi кроки по реєстрацiї ГО:
1) на оригiналi вашого статуту мають стояти штампи державної податкової адмiнiстрацiї, пенсiйного фонду України, фонду соцiального страхування;
2) на оригiналi свiдоцтва про реєстрацiю ГО має стояти штамп дозвiльної системи УВС;
3) у вашiй папцi докуметiв ГО мають бути пiдшитi: протокол установчих зборiв про утворення ГО, вiдомостi про засновникiв ГО, накази про призначення керiвника i головного бухгалтера ГО, копiї документiв, одержаних в управлiннi статистики, банку, фондах пенсiйному та соцiального страхування;
4) у вас є кругла печатка ГО, штампи i бланки (необов'язково);
5) ваша ГО має постiйний розрахунковий рахунок, а керiвник та головний бухгалтер мають перепустки до банку де обслуговується ваша ГО.

Якщо всi цi документи у вас на руках, а на рахунку ще i з'явились кошти, можете вважати, що ваша енергiя не пропала даремно. В Українi з'явилась ще одна громадська органiзацiя, якiй судилося або щезнути через деякий час, як уже було з сотнями органiзацiй, або стати реальною життєздатною громадською структурою, дiяльнiсть якої творитиме громадянське суспiльство та демократiю в Українi.


Iнститут громадянського суспiльства - громадська, некомерцiйна, неприбуткова органiзацiя, яка дiє на засадах добровiльностi й рiвноправностi членства, на принципах самоврядування, законностi та iнформацiйної вiдкритостi (гласностi).

Iнститут громадянського суспiльства - це пiдтримка:
- процесу становлення та розвитку громадянського суспiльства в Українi;
- рiзноманiтних iнтелектуальних iнiцiатив, соцiально-полiтичних, соцiо-культурних, дослiдницьких, iнформацiйних та освiтнiх проектiв i програм, спрямованих на популяризацiю та впровадження в Українi засад громадянського супiльства.

Iнститут громадянського суспiльства - це:
- проведення дослiджень з питань ролi i мiсця громадських органiзацiй та iнiцiатив у розвитку України як демократичної та правової держави; - пiдготовка та розповсюдження рiзноманiтних аналiтичних та iнформацiйних матерiалiв, експертних оцiнок тощо; сприяння в розробцi та прийняттi нормативно-законодавчої бази в сферi прав людини, громадських органiзацiй, iнформацiйного простору та iнтелектуальної дiяльностi, необхiдних для розвитку громадянського суспiльства в Українi;
- пiдготовка просвiтницьких матерiалiв, що роз'яснюють права i свободи особи та громадянина в Українi її полiтичну систему та структуру влади;
- проведення дослiджень з питань виборчого законодавства та виборчих кампанiй, формування iмiджу кандидатiв на виборнi посади та їх пiдготовка до участi в передвиборних кампанiях.

З Iнститутом громадянського суспiльства -
до громадянського суспiльства в Українi.

Поштова адреса: 252042, м. Київ, вул. Патриса Лумумби , 4, к.908 факс: (044) 268-1132 Е-mail: pm@intsph.kiev.ua

Видання здiйснене Iнститутом громадянського суспiльства за сприянням Ресурсного центру розвитку громадських органiзацiй "ГУРТ"

головна сторінка

початок сторінки